Суаповете, или "преноса на позиции" (rollovers), са изчисления на лихвения процент, които определят разноските или възнаграждението за държане на отворена позиция през нощта. Тази компания прилага директно към клиентските сметки цените, получени от банките - доставчици на ликвидност.