АктивТрейдс предлага различни марджини при търговията със стоки и суровини. Предлаганите от тази компания CFD контракти могат да се търгуват на база интрадей или овърнайт марджин. По-подробна информация по темата може да откриете в официалния сайт на компанията.