CFD продуктите на ActivTrades се основават на фючърсни договори и изтичат на определени дати.
Това означава, че няма разходи за овърнайт финансиране или ежедневни корекции на позицията Ви - основната цена на фючърса вече е взела предвид тези фактори.