Мигновените заеми са малки суми, давани за кратък период от време и са предназначени за
покриване на спешни нужди. Заради това не се изискват допълнителни финансови обезпечения.